Ondernemingsraad - ACV Agfa

Ga naar de inhoud

Ondernemingsraad

Onze werking
Ondernemingsraad Mortsel

Effectief:
Peter SIMONS
Patrick BERGHMANS
Bart LANGMANS

Plaatsvervangers:
Elyssa BOBON
Danny CEULEMANS
Walter PAUWELS

Vergaderdata OR

Data van de Ondernemingsraden Mortsel 2021

(In de Rotonde)

29 januari 2021 (10h30)
26 februari 2021 (10h30)
31 maart 2021 (10h00 - Trimester)
30 april 2021 (10h30)
31 mei 2021 (10h00 - Trimester)
30 juni 2021 (10h30)
31 augustus 2021 (10h00 - Trimester)
30 september 2021 (10h30)
29 oktober 2021 (10h30)
30 november 2021 (10h00 – Trimester)
22 december 2021 (10h30)

Kwartaalcijfers 2021
10 maart 07.30u
11 mei 07.30u
25 augustus 07.30u
9 november 07.30u

Jaarvergadering
Maandag 10 mei 2021 (9h00 – 17h00)

Bevoegdheid OR

1. Wat is een ondernemingsraad ?
De  ondernemingsraad is een overlegorgaan op ondernemingsvlak. Hij wordt  paritair samengesteld. Dit wil zeggen dat hij bestaat uit evenveel  werkgevers- als werknemersafgevaardigden.
De OR moet worden  betrokken bij het sociaal, economisch en financieel beleid van de  onderneming. Deze algemene bevoegdheid omvat vele terreinen: het  personeelsbeleid, de arbeidsorganisatie, de financiële toestand en de  economische situatie van de onderneming, de arbeidsvoorwaarden, de  nieuwe technologieën,(Wet OR, art. 15).Dit orgaan is bij uitstek het  terrein waar de vakbondsafvaardiging een belangrijke inbreng heeft in  het beleid van de onderneming

2. Samenstelling
De ondernemingsraad is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de werkgever
en  van de werknemers. De vergadering wordt geleid door een voorzitter, het  verslag wordt gemaakt door een secretaris. De  werknemersvertegenwoordigers worden verkozen overeenkomstig de  wettelijke bepalingen. De werkgeversafvaardiging bestaat uit het  ondernemingshoofd en één of verscheidene door hem aangewezen effectieve  afgevaardigden, die bevoegd zijn om hem te vertegenwoordigen en te  verbinden op grond van de leidinggevende functie die zij in de  onderneming vervullen.

3. Wat zijn de bevoegdheden van een ondernemingsraad ?
De bevoegdheden van deze OR zijn de volgende:Informatieopdrachten, financieel-economisch,  inzake tewerkstelling.Raadgevende opdrachten, meer bepaald inzake: De  arbeidsorganistaie, arbeidsvoorwaarden en het rendement
*De invoering van nieuwe technologieën
*De beroepsopleiding en – omscholing
*De beroepsherinschakeling
*Het personeelsbeleid
*De structuurwijziging van de onderneming
*Het collectief ontslag en het brugpensioen
*De  sluiting van de onderneming of afdelingenBeslissende opdrachten, meer  bepaald inzake: De criteria van afdanking en wederaanwerving
*Het beheer van de maatschappelijke werken
*Arbeidsreglement,  jaarlijkse vakantie, vervanging feestdagen, betaald educatief  verlofControlerende opdrachten, meer bepaald inzake Sociale- en industriële wetgeving
*Sociale herklassering van minder validen
*De criteria van beroepskwalificatie
*De stage en inschakeling der jongeren in het arbeidsproces.

4. Wat controleert een OR ?
De OR waakt over de strikte toepassing van de sociale-  en industriële wetgeving ter bescherming van de werknemers alsook over  de toepassing van iedere algemene bepaling die de onderneming  aanbelangt, zowel van sociale aard als op het vlak van de vaststelling  van de criteria betreffende de verschillende graden van  beroepskwalificatie.

5. Wanneer wordt een OR opgericht?
Een OR moet worden opgericht in de ondernemingen die in 2007 gemiddeld minstens 100 werknemers tewerkstelden.

6. Advies geven van een ondernemingsraad.
De  OR heeft de taak om advies uit te brengen en alle suggesties of  bezwaren te kennen te geven over alle collectieve maatregelen die de  arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het rendement van de  onderneming zouden kunnen wijzigen. De maatregelen hebben onder meer  betrekking op: wijzigingen in de werkverdeling, inplanting van machines  die de arbeidsvoorwaarden wijzigen, veranderingen in fabricatie- en werkmethodes, enzovoort.

7. Soorten ondernemingsraden

7.1. Fabrieksondernemingsraad
Buiten de normale maandelijkse vergaderingen, zijn er nog speciale-  en afzonderlijke vergaderingen oa de basisinformatie, deze wordt  verstrekt na de sociale verkiezingen, de jaarinformatie ( handelt over  de jaarcijfers en de balansen ), de periodieke informatie ( tenminste  driemaandelijks ) en occasionele gebeurtenissen ( bijzondere  gebeurtenissen of beslissingen ) De ondernemingsraad kan zich laten  bijstaan door een bedrijfsresivor over de verduidelijking van cijfers en  teksten,hij moet op de vergadering voor de jaarlijkse economische en  financiële informatie (EFI) toelichten.
7.2. Europese ondernemingsraad
De Europese ondernemingsraad is een overleg-  en consultatieorgaan voor de werknemers die van belang zijn voor de  hele onderneming of groep met een communautaire dimensie of voor  minstens twee vestigingen of ondernemingen van de groep in twee  verschillende Lidstaten. Het is echter geen verplichting om een Europese  ondernemingsraad op te richten.

8. Wanneer vergaderen?
De ondernemingsraad moet minstens éénmaal per maand worden bijeengeroepen.
ACV BIE Agfa-Gevaert N.V.
Septestraat 27 - 2640 Mortsel
Terug naar de inhoud